SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR

SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR

Allmänna sälj- och leveransvillkor reviderade senast 01.03.2023

1. GILTIGHET
a) Dessa villkor gäller för alla leveranser från NordCon AS om de inte upphävs genom skriftligt avtal mellan parterna. Andra villkor måste vara skriftliga och godkända av NordCon AS.

2. OFFERT OCH ORDER
a) Produkterna betraktas som standardutförande om inte annat är skriftligt avtalat och specificerat.
b) Angivna priser, specifikationer och tekniska data i ritningar, broschyrer och datablad är endast vägledande och inte bindande om inte annat är skriftligt avtalat och specificerat.
c) En order är inte giltig förrän en auktoriserad person hos köparen har godkänt, undertecknat och returnerat kontrakt/orderbekräftelse med nödvändiga bilagor. Skriftligheten är också uppfylld vid användning av bekräftande e-post.
d) Inköp sker i valuta och vid en förändring utöver +/-2% har NordCon rätt och skyldighet att justera priset för den del av försäljningsordern som påverkas av valutaväxlingen. Beräkningskursen och valutan anges i order och offert, och justeringstidpunkten avser importdatumet.
e) Ett erbjudande är inte bindande utöver vad som tydligt framgår i skriftlig form.

3. LEVERANSTID OCH UTLEVERANS
a) Angivna leveranstider är vägledande och ger inte grund för avtalsbrott i form av hävning och/eller ersättning, om inte annat är specificerat och avtalat skriftligen.
b) Leveranstiden för produktionsordrar anges från orderdatumet, men börjar löpa från den dag köparen har godkänt, undertecknat och returnerat kontrakt/orderbekräftelse med nödvändiga bilagor.
c) Om varor inte hämtas ut inom skälig tid kan de fraktas för kundens räkning och risk.

4. FRAMSKJUTNING/RISK
a) Vid utlämning gäller villkoren FCA (Incoterms 2012) från avtalad lager/plats.
b) Vid avtalad transport används villkoren CPT Incoterms 2010 och levereras till den angivna adressen enligt orderbekräftelsen. Lossningen sker på köparens risk och bekostnad.
c) Andra villkor ska tydligt framgå skriftligt i orderbekräftelse/kontrakt.

5. FORCE MAJEURE
a) Situationer som uppstår utanför NordCon AS’ kontroll, och som hindrar eller omöjliggör leverans i rätt tid, ger inte grund för krav på hävning, ersättning eller andra avtalsbrott från köparen. Exempel på sådana situationer kan vara arbetskonflikter, brist på råmaterial, brand, krig, katastrofer, upplopp, epidemier, pandemier eller liknande.
b) Köparen ska i sådana situationer informeras utan onödigt dröjsmål.

6. BETALNING OCH BETALNINGSVILLKOR
a) Fakturadatum plus 15 dagar är standardbetalningsvillkor om inte annat är skriftligt avtalat.
b) Vid försenad betalning är köparen skyldig att betala dröjsmålsränta enligt dröjsmålsräntelagen.
c) Finansiering av köp genom tredje part kräver att köparen informerar om detta vid beställning. Om köparen organiserar detta själv måste han/hon skaffa ett åtagande från finansinstitutet innan ordern genomförs. Avtalsbrott kan åtgärdas om köparen underlåter att informera eller följa upp detta.
d) Fakturering sker löpande så snart varan ställs till köparens förfogande och/eller meddelas klar.
e) Äganderätten till en vara eller tjänst förbehålls NordCon AS tills köpesumman, med tillägg av ränta och kostnader, är fullt betald. Vid betalningsförsening har NordCon AS rätt att återkalla leveranser enligt avtal om säljpanträtt i de levererade produkterna/varorna, jfr Pantbrevslagen §3-14, jfr 3-22.
f) NordCon AS kan kräva att köparen lämnar extraordinär säkerhet för korrekt och tidig betalning. Betalning före leverans kan ersätta krav på bristande säkerhet.

7. REKLAMATION
a) Reklamation ska framföras skriftligt så snart fel/brist har upptäckts, och dokumenteras med bilder eller annan relevant information.
b) Rätten att reklamera förverkas om kunden inte utnyttjar sin rätt att reklamera inom skälig tid efter det att fel/brister har upptäckts.
c) Ett fel/brist i köprättslig mening måste baseras på tydliga avvikelser från vad som är normal standard för en sådan vara, eller i strid med vad som är skriftligt avtalat.
d) När ett fel/brist har accepterats av NordCon AS kan denna välja att åtgärda bristen, föreslå kompensation eller genomföra omleverans.
e) Åtgärder som inte är avtalade och godkända av NordCon AS sker på köparens egen risk och bekostnad. Det hindrar också senare rättigheter till åtgärder, omleverans eller prisavdrag.
f) Reklamationens omfattning begränsas, oavsett fall, till högst fakturavärdet för varan.
g) NordCon AS är inte, eller kan inte hållas ansvarigt för skador under användning, orsakade skador eller former av indirekta skador eller förluster som uppstår i samband med användningen.
h) Indirekta förluster/kostnader som transport, hyra av ersättningsutrustning, tömning av containrar etc. täcks inte av en godkänd reklamationsärende.

8. ANDRA RÄTTIGHETER
a) Ritningar och dokumentation som upprättas i samband med erbjudanden/order/avtal ska betraktas som NordCon AS’ egendom. Ritningar, dokumentation eller utrustning för produktion lämnas inte ut för användning hos köparen eller tredje part.
b) När ritningar och/eller utrustning överlämnas från köparen för produktion hos NordCon AS måste denna garantera att tredjeparts patent eller rättigheter inte kränks. Om sådana förhållanden ändå uppstår är det köparen som är ansvarig gentemot tredje part.

9. TVISTER
a) Tvist som kan uppstå som ett resultat av detta avtal ska försöka lösas genom förhandlingar inom 30 dagar från det att en av parterna framställer krav om detta. Parterna accepterar Gjøvik Tingsrätt som behörig domstol.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig!